Disclaimer

Disclaimer voor www.gatcha.nl

Gatcha.nl (Kamer van Koophandel: 71806822), hierna te noemen Gatcha.nl, verleent je hierbij toegang tot www.gatcha.nl (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Gatcha.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Gatcha.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gatcha.nl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Gatcha.nl. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gatcha.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gatcha.nl Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gatcha.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.